Szabályzat

 

 

 

§ City Trail Szabályzat§

 

 

A Nevező elfogadja és tudomásul veszi, hogy:

 • 1. A City Trail /Városi Terepfutás útvonalain /rendezvényein 18 éven aluli személy csak nagykorú felügyelete és kísérete mellett indulhat.

 

 • 2.A City Trail/ Városi Terepfutás útvonalai a táv bizonyos részein vegyes használatú úton/utakon/ vezetnek, ezért ott a mindenkor hatályos KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) az irányadó szabályozás, és elvárt viselkedési minta.

 

 • 3. A Nevező tudomásul veszi, hogy a túra teljesen önellátó, a szervező ellátást, frissítést nem biztosít.

 

 • 4. A teljesítés alatt fellépő szükségleteket és igényeket,mentális, mozgásszervi, izomzati és emésztőrendszeri problémákat a résztvevőnek saját erejéből, illetve a környezet nyújtotta lehetőségek igénybevételével,  vagy kisérője segítségével kell megoldania. 

 

 • 5. A teljesítést a kiírásban megjelölt útvonalon kell végrehajtani, a megjelölt formában, tehát túrázva, futva vagy kerékpározva. 

 

 • 6..A tejesítéshez kisérőt, segítőt használhat/felkérhet.

 

 • 7.Virtual Trail esetén a Nevező az általa választott/jelölt vagy jelöletlen útvonalat teljesíti a vállalt formában, a kiírásnak megfelelően.

 

 • 8. Sikeres teljesítésnek minősül a kiírásban megjelölt módon és időn belüli végrehajtás, és annak igazolása.

 

 • 9. A Nevező elfogadja hogy, a táv szintidőn túli teljesítése, annak lerövidítése, illetve a megjelölt ellenörzőpont kihagyása sikertelen, illetve érvénytelen teljesítésnek minősül,ezáltal díjazásra nem jogosult, részvételét nem tartjuk nyilván.

 

 • 10.Virtual Trail esetén a Nevező elfogadja, hogy sikeres teljesítésnek minősül a kiírásban szereplő minimum táv megtétele, annak igazolása.

 

 • 11.Virtual Trail esetén a Nevező  vállalja, hogy elfogadásra megküldött teljesítése és annak igazolása a sajátja, és real time/ valós időben, vagy  annak naptári hónapjában történt.

 

 • 12.Valótlan teljesítés, esetleges duplikált/másolt /nem valós, nem  folyamatos/más által teljesített táv/idő,más személy a teljesítő /végrehajtás esetén a teljesítés nem kerül elismerésre. 

 

 • 13.A Szabályzat ilyen/hasonló jellegű vagy szándékos megszegése estén a Nevező végleges eltiltásra kerül valamennyi távunktól,rendezvényünktől!

 

 • 14. Nevezése 1 hónapig érvényes, ezt bármikor megismételheti. A nevezés ideje alatt bármely táv teljesíthető a vállalt formában és egyénileg meghatározott időpontban.

 

 • 15. Elfogadja a nevezési feltételeket, és kijelenti hogy fizikai adottságai és szellemi képességei alkalmassá teszik a választott táv végrehajtására az általa vállalt formában.

 

 • 16. Elfogadja és tudomásul veszi hogy, a teljesítésen a saját felelősségére vesz részt, az ott szerzett sérülésekért, egészségkárosodásért illetve balesetért, valamint a  keletkezett kárért a szervező semmilyen formában nem felel.

            

 

 • Vész esetén hívható telefonszám: +36 70 594 49 49

 

Adatvédelmi irányelvek:

1. A Tájékoztató célja és hatálya

 • Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a City Trail által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed a City Trailnél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink.
 • A megadott telefon elérhetőségen szükség szerint ügyfeleinket felhívjuk, kérhető az adatok törlése a rendszereinkből.
 • Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.
 • /Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.
 • Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. 
 • Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
 • nevezések kezelése
 • személyes adatok /név ,édesanyja neve  születési hely, idő, /
 • lakcím, bankszámla adatok
 • egészségügyi adatok  /esetenként, különleges adat/

4.Személyes konzultáció, jelentkezés, nevezés

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím, postacím,
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a kiírásban szereplő tárgyak, nyeremények, reklám, promóciós anyagok eljuttatása.
 • A telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges,
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése,
 • Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti 2. pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

5. Kapcsolatfelvétel

 • Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 1 évig tárolja, majd törli.

6. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

7.Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
 • a jogosulatlan hozzáférésre;
 • megváltoztatásra;
 • továbbításra;
 • törlésre;
 • nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen sérülésre;
 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

8.Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

9.Az Adatkezelő adatai:

 • Városi Terepfutó és Természetjáró Sportegyesület

           5000 Szolnok

           Szolnok Ispán krt 9. 5/5